Zadzwoń:

ul. Źródłowa 2

25-335 Kielce

e-mail:

© 2014

Dla słuchaczy:

O nas:

Agnieszka Serwilska

Kursy:

Dołącz do nas:

tel: 602 409 382

Sekretariat:

Pon. - Piąt. / 13:00 - 19.00

Nowa Matura 2015

Egzamin pisemny - poziom podstawowy  

• wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);

• modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

 

Zdanie egzaminu, poza samą znajomością języka angielskiego, wymaga też zaznajomienia się i obycia z jego specyficzną formą, technikami i strategiami egzaminacyjnymi. Temu służą odpowiednie kursy przygotowawcze, organizowane przez British Club.

Najważniejsze zmiany:

Egzamin pisemny - poziom rozszerzony  

• zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);

• modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

PORÓWNANIE STAREJ I NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU

Matura do 2013/2014

Matura od 2014/2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zmianami)                    

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa:

Zakres środków gramatycznych określa:

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM PODSTAWOWY (Czas trwania 120 min)

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz          

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. pojedyncze, krótkie teksty i po jednym zadaniu do każdego z nich), na dobieranie, prawda/fałsz

Rozumienie ze słuchu:

Całkowity czas trwania nagrań - ok. 20 min

Typy zadań:

Liczba zadań: 3-4

Udział w wyniku sumarycznym: 30% (15 pkt)